Política de Privacitat

Política de Privacitat

1. Tractament de dades personals

De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016 (en endavant, “RGPD”), s’informa que totes les dades personals que l’Usuari faciliti mitjançant el Lloc Web www.barcelona-open.com (en endavant, el “Lloc Web”) seran incorporats i tractats als fitxers titularitat de la Fundació Step by Step (en endavant, la “Fundació” o “Step by Step”) amb les finalitats descrites a la present política.

Les dades personals facilitades per l’Usuari s’utilitzaran per la Fundació amb la finalitat de poder facilitar informació i tràmits relatius (i.e. inscripció) als esdeveniments esportius organitzats mitjançant la mateixa, en particular del TRAM BARCELONA OPEN i, si així ens autoritza per això, poder mantenir-lo informat, inclús per mitjans electrònics, sobre els sponsors i patrocinadors, i de terceres persones que participin d’aquests esdeveniments.

La cumplimentació de totes les dades sol·licitades mitjançant el Lloc Web és necessària per a aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a disposició de l’Usuari mitjançanat el Lloc Web. En el supòsit de no facilitar-se totes les dades requerides per STEP BY STEP no es garanteix que la informació i serveis puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari. Les respostes marcades, en el seu cas, amb * al formulari d’inscripció tenen caràcter obligatori. La no resposta impedirà que no es pugui inscriure als nostres esdeveniments.

 

2. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable: FUNDACIÓ STEP BY STEP

Finalitat: Promoció de fins funfacionals de la Fundació i de terceres entitats vinculades a STEP BY STEP

Crear i gestionar un compte personal en el Lloc Web per tramitar la inscripció als esdeveniments esportius donats d’alta al mateix.

Acompliment d’obligacions legals, incloent, sense ànim limitatiu, la Llei 10/2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

Estudis de mercat, dades estadístiques, amb l’objecte d’oferir-li informació relacionada amb els nostres fins fundacionals que puguin resultar del seu interès.

Gestionar sol·licituds d’informació i reclamacions d’Usuaris.

Mantenir-lo informat, sobre els nostres esdeveniments i els nostres fins fundacionals.

Enquestes per a la millora dels nostres serveis.

Realitzar perfils i anàlisi sobre el comportament dels nostres Usuaris a l’utilitzar la nostre Web, però únicament si vostè ens ha donat el seu consentiment.

Gestió de selecció de personal.

Legitimació: per al tractament de la seva informació personal ens basem en la legitimació per diversos motius:

Per tramitar la inscripció als nostres esdeveniments esportius (inscripció en esdeveniments i sol·licitud d’informació). 

Pel acompliment de diferents obligacions legals.

Per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, prevenció del frau, per a millorar els nostres fins fundacionals i l’experiència de l’Usuari mitjançant el Lloc Web, o per a gestionar les sol·licituds, consultes o possibles reclamacions que poguessin sorgir.

Destinataris: per acomplir les finalitats indicades a la present Política de Privacitat, és necessari que donem accés a les teves dades personals a entitats amb les que mantenim una relació comercial i a terceres parts que ens donin suport als fins fundacionals que t’oferim, a saber:

Col·laboradors esportius (persones/entitats/federacions esportives que participen a l’organització dels esdeveniments en els que participem, entitats financeres, proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i entrega, entitats de detecció i prevenció de frau, proveïdors de fins, serveis tecnològics, proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat.

Drets: accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament, oblit, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.

Informació detallada: pot consultar informació detallada sobre la protecció de les seves dades, a continuació.

 

3. INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

3.1 Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades de l’Usuari és la Fundació STEP BY STEP, amb CIF G64757412, amb domicili a carrer Berga, 22 3º 1º, Barcelona, 08012, Espanya, mail de contacte jcoronado@barcelona-open.com i telèfon (+34) 699059553.


Les presents Condicions Generals regulen les relacions entre la Fundació i els Usuaris. Recollim informació personal que l’Usuari ens facilita mitjançant el Lloc Web, correu electrònic, telèfon mòbil o quan omple un formulari. En qualsevol cas, al moment de la recollida se l’informarà del responsable del tractament, finalitat del mateix, els destinataris de la informació, així com a la forma d’exercir els drets que li atorga la legislació vigent en protecció de dades.

Generalment, la informació personal que l’usuari ens facilita al inscriure’s  a l’esdeveniment esportiu són: nom i cognoms, domicili, DNI, data naixement, número llicència federativa, correu electrònic, telèfon de contacte i dades de pagament.

 

3.2 Finalitat del tractament de les dades

L’accés per part de STEP BY STEP a les dades de caràcter personal de l’usuari o client (en endavant “Usuari”) es realitzarà única i exclusivament amb la finalitat de poder atendre les seves sol·licituds i poder gestionar la tramitació de la inscripció a l’esdeveniment esportiu mitjançant el Lloc Web, i respondre qualsevol dubte respecte a aquests esdeveniments i serveis.

Normalment, necessitarem tractar les següents dades personals, a fi de tramitar la inscripció a l’esdeveniment esportiu, les teves dades de contacte i identificatives (per exemple, el teu nom, cognom, idioma, dades de contacte, categoria, nacionalitat, etc.); dades de connexió i navegació (direcció IP), informació econòmica i transaccional (per exemple, les teves dades de pagament o de tarjeta); anàlisi d’usabilitat i de qualitat per a la millora de la usabilitat del Lloc Web, en relació amb els nostres serveis (és a dir, per entendre la forma en la que els Usuaris interactuen amb el nostre Lloc Web i així ser capaços d’introduir millores a la mateixa i poder oferir una millor usabilitat). Tanmateix, en ocasions podem realitzar accions i enquestes de qualitat destinades a conèixer el grau de satisfacció dels nostres Usuaris.

 

3.3 Conservació de les dades

De conformitat amb la llei aplicable, emmagatzem informació personal dels nostres Usuaris només a la mesura en que sigui necessari per utilitzar-la segons la finalitat per a la que fou recollida i segons la base jurídica del tractament de la mateixa.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentrestant no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat o, en el seu cas, durant un plaç de 5 anys a partir de la darrera confirmació d’interès de l’Usuari, en tals casos haurien de ser destruïts o retornats al responsable del mateix; la mateixa destinació haurà de donar-se a qualsevol suport o documents en que consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament. Tot això sense prejudici que existeixi una previsió legal que exigeixi la conservació de determinades dades.

Mantindrem aquesta informació personal mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb el Client, o mentre aquest no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, mantindrem les referides dades degudament bloquejades, mentre puguin ser necessàries per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se del seu tractament algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual, que hagi de ser atesa i per a la que sigui necessària la seva recuperació.

Respecte a això, tractarem les dades:

De registre al Lloc Web durant el temps en que l’Usuari mantingui la condició d’Usuari registrat (és a dir, fins que decideixi donar-se de baixa). Contractuals, durant el temps necessari per a gestionar la inscripció a l’esdeveniment, incloent possibles reclamacions associades. De contacte a la newsletter, sempre que l’Usuari hagi donat consentiment expressament, fins que es doniu de baixa o cancel·li la seva subscripció a la mateixa. Si l’Usuari participa en accions promocionals, conservarem les seves dades per un plaç de sis (6) mesos des de que finalitzi l’acció. D’usabilitat i de qualitat, durant el temps en el que procedim a realitzar una acció o enquesta de qualitat concreta o fins que anonitzem les seves dades de navegació.

 

3.4 Legitimació pel tractament de dades

Si l’Usuari ens ha donat el seu consentiment, la informació que ens facilita serà comunicada a les entitats que col·laborin amb nosaltres per la efectiva prestació dels nostres fins fundacionasl i serveis, per tractar-la amb les finalitats descrites anteriorment.

En alguns casos, és necessari que comuniquem la informació que ens ha proporcionat a terceres parts per a poder prestar-li el servei sol·licitat, per exemple, co-organitzadors de l’esdeveniment, serveis de logística, transport i entrega, etc. Tanmateix, hi ha empreses que ens presten altre tipus de serveis com són: tecnologia de la informació (emmagatzematge i processament de la informació), fins fundacionals financers, fins fundacionals d’auditoria, etc. Aquestes terceres parts únicament tenen accés a la informació personal que necessiten per a dur a terme aquests serveis, oferint les degudes garanties exigides per la normativa aplicable.

A continuació, detallem les bases legals del tractament de les dades de l’Usuari.

Gestionar el registre com Usuari del Lloc Web. El tractament de les dades és necessari per a donar-se d’alta al Lloc Web i poder gaudir dels avantatges que això comporta (inscripció a esdeveniments, etc.). El tractament de les dades és també necessari per a gestionar i resoldre qualsevol dubte de l’Usuari.

Detecció i prevenció de fraus. Tenim l’obligació legal i, per tant, un interès legítim per a realitzar les comprovacions necessàries per a detectar i prevenir possibles fraus quan un Usuari realitza, en el seu cas, un pagament, en benefici tant de l’Usuari com nostre.

Màrqueting i Newsletter. La base legítima per a tractar les teves dades amb finalitats de màrqueting és el consentiment atorgat pel propi Usuari per a donar-se d’alta a la nostra newsletter  o quan accepta les bases legals per a participar en una acció promocional.

Tanmateix, per a oferir als nostres Usuaris una informació personalitzada, tenim un interès legítim per a realitzar un perfil comercial amb la informació proporcionada (dades de navegació, preferències, etc.) donat que ens permet millorar l’experiència del Usuaris al nostre Lloc Web, analitzar la usabilitat del Lloc Web i el grau de satisfacció de l’Usuari.

 

3.4 Destinataris

Amb l’únic propòsit d’acomplir les finalitats indicades a la present Política de Privacitat, és necessari que donem accés a les teves dades personals a terceres parts que ens donin suport als serveis que t’oferim amb les degudes mesures tècniques i organitzatives per a preservar la seguretat i privacitat de les dades, en base a la normativa aplicable de protecció de dades, a saber: col·laboradors esportius (persones/entitats/federacions esportives) que participen a l’organització dels esdeveniments en els que participem, entitats financeres, entitats de detecció i prevenció de frau, proveïdors de fins fundacionals tecnològics, proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i entrega, proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat.

 

3.5 Exercici de drets

L’Usuari podrà exercir els següents drets, previstos a la normativa aplicable, en relació al tractament de les dades personals: 

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.

Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

Dret a oposar-se al seu tractament.

Dret a la portabilitat de les dades.

Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.

Tals drets podran ser exercits mitjançant una comunicació escrita adreçada a FUNDACIÓ STEP BY STEP, amb CIF G64757412, amb domicili a carrer Berga, 22 3º 1º, Barcelona, 08012, ESPAÑA, mail de contacte nbettonica@fundacionstepbystep.org, telèfon 932231663. En ambdós casos l’Usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o altre document vàlid que l’identifiqui. La comunicació ha de fer-se de manera immediata i en cap cas, més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, en el seu cas, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

 

3.6 Mesures i nivells de seguretat

STEP BY STEP ha adoptat les mesures necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la natura de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Tanmateix, STEP BY STEP garanteix que ha implementat mecanismes per a:

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemesi fins fundacionals de tractament.

Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.

 

3.7 Àmbit d’aplicació

L’estructura dels fitxers, equips i sistemes d’informació amb l’objectiu de donar acompliment a la legislació vigent en materia de protecció de dades, s’aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de STEP BY STEP que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d’informació que els tracti.

 

3.8 Consentiment de l’Usuari

L’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privacitat al registrar-se a STEP BY STEP, atorgant el seu consentiment inequívoc i exprés a STEP BY STEP, al tractament de les dades d’acord amb les finalitats i serveis aquí reflectits.

L’Usuari autoritza expressament la cessió de les seves dades a tercers per a que STEP BY STEP dugui a terme les finalitats previstes en aquesta política de privacitat. En cas que l’Usuari faciliti a STEP BY STEP dades personals de tercers, l’Usuari declara que aquestes dades són veraces i que ha informat i ha sol·licitat el consentiment a aquests tercers, les dades dels quals ens facilita, de que les seves dades personals seran tractades per STEP BY STEP amb les mateixos termes que l’Usuari ha estat informat i donat el seu consentiment a la present política de privacitat.

 

3.9 Canvis a la polític de seguretat i de protecció de dades

STEP BY STEP es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat amb l’objectiu d’adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents a la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació al Lloc Web.

 

4. COMUNICACIONS DE DADES EFECTUADES PEL PROPI USUARI

Abans de facilitar al Lloc Web dades persones relatives a terceres persones, l’Usuari haurà d’obtenir el previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts a aquesta Política de Privacitat. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a STEP BY STEP davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

 

COOKIES

STEP BY STEP utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus fins fundacionals, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat d l’Usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats al disc dur de l’ordinador o bé a la memòria del navegador a la carpeta pre-configurada pel sistema operatiu de l’ordinador de l’Usuari per a identificar-lo.

Si l’Usuari no desitja que s’instal·li al seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per a no rebre-les. Igualment, l’Usuari podrà destruir les cookies lliurement, En cas de que l’Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, inclús, perdrà l’accés a alguns dels fins fundacionals oferts a la botiga.

Per a més informació veure la nostra Política de Cookies.

 

Enllaços

El Lloc Web pot contenir enllaços a llocs webs de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la de la Fundació. A l’accedir a tals llocs web l’Usuari pot decidir si accpeta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o refusar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

En el supòsit que un lloc web aliè al nostre Lloc Web vulgui establir un link al nostre Lloc Web, haurà de fer-ho amb la nostra autorització prèvia.

 

Llei Aplicable i Fur

La present política de privacitat i condicions d’ús del Lloc Web es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia surgida per la interpretació o execució que puguin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte es sometrà la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l’usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.