Política de Privacitat

1. Tractament de dades personals

De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016 (en endavant, “RGPD”), s’informa que totes les dades personals que l’Usuari faciliti mitjançant el Lloc Web www.barcelona-open.com (en endavant, el “Lloc Web”) seran tractats per la FUNDACIÓ PRIVADA JOHAN CRUYFF, (en endavant, la “Fundació”) amb les finalitats descrites a la present política.

Les dades personals facilitades per l’Usuari s’utilitzaran per la Fundació amb la finalitat de poder facilitar informació i tràmits relatius (i.e. inscripció) als esdeveniments esportius organitzats mitjançant la mateixa, en particular del TRAM BARCELONA OPEN i, si així ens autoritza per això, poder mantenir-lo informat, inclús per mitjans electrònics, sobre els sponsors i patrocinadors, i de terceres persones que participin d’aquests esdeveniments.

La complementació de totes les dades sol·licitades mitjançant el Lloc Web és necessària per a aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a disposició de l’Usuari mitjançant el Lloc Web. En el supòsit de no facilitar-se totes les dades requerides per TRAM BARCELONA OPEN no es garanteix que la informació i serveis puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari. Les respostes marcades, en el seu cas, amb * al formulari d’inscripció tenen caràcter obligatori. La no resposta impedirà que no es pugui inscriure als nostres esdeveniments.

 

2. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

FUNDACIÓ PRIVADA JOHAN CRUYFF, amb seu: C/ Anna Maria Martinez Sagi, s/n, 08970, Sant Joan Despí, Barcelona serà l’encarregada del tractament de les dades dels usuaris que provinguin d’Espanya, a la vegada FUNDACIÓ PRIVADA JOHAN CRUYFF será la responsable de pujar fotografies dels esdeveniments a Espanya, notícies o d’altres activitats realitzades per la Fundació. L’adreça de correu electrònic de contacte amb FUNDACIÓ PRIVADA JOHAN CRUYFF és info@fundacioncruyff.org

Finalitats descrites:

 • Promoció de fins funfacionals de la Fundació i de terceres entitats vinculades a la Fundació.
 • Crear i gestionar un compte personal en el Lloc Web per tramitar la inscripció als esdeveniments esportius donats d’alta al mateix.
 • Estudis de mercat, dades estadístiques, amb l’objecte d’oferir-li informació relacionada amb els nostres fins fundacionals que puguin resultar del seu interès.
 • Gestionar sol·licituds d’informació i reclamacions d’Usuaris.
 • Mantenir-lo informat, sobre els nostres esdeveniments i els nostres fins fundacionals.
 • Enquestes per a la millora dels nostres serveis.
 • Realitzar perfils i anàlisi sobre el comportament dels nostres Usuaris a l’utilitzar la nostre Web, però únicament si vostè ens ha donat el seu consentiment.
 • Participants en actes i esdeveniments.
 • Altres persones de contacte amb les que la Fundació rep dades personals, tals com voluntaris, socis, patrocinadors o usuaris.

Legitimació: per al tractament de la seva informació personal ens basem en la legitimació per diversos motius:

 • Per tramitar la inscripció als nostres esdeveniments esportius (inscripció en esdeveniments i sol·licitud d’informació). 
 • Pel acompliment de diferents obligacions legals.
 • Per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, prevenció del frau, per a millorar els nostres fins fundacionals i l’experiència de l’Usuari mitjançant el Lloc Web, o per a gestionar les sol·licituds, consultes o possibles reclamacions que poguessin sorgir.

Destinataris: per acomplir les finalitats indicades a la present Política de Privacitat, és necessari que donem accés a les teves dades personals a entitats amb les que mantenim una relació comercial i a terceres parts que ens donin suport als fins fundacionals que t’oferim, a saber:

 • Col·laboradors esportius (persones/entitats/federacions esportives que participen a l’organització dels esdeveniments en els que participem
 • Entitats financeres
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i entrega
 • Entitats de detecció i prevenció de frau
 • Proveïdors de fins, serveis tecnològics
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat
 • Usuaris i participants

 

2.1 Conservació de les dades

De conformitat amb la llei aplicable, emmagatzem informació personal dels nostres Usuaris només a la mesura en que sigui necessari per utilitzar-la segons la finalitat per a la que fou recollida i segons la base jurídica del tractament de la mateixa.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentrestant no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat o, en el seu cas, durant un plaç de 5 anys a partir de la darrera confirmació d’interès de l’Usuari, en tals casos haurien de ser destruïts o retornats al responsable del mateix; la mateixa destinació haurà de donar-se a qualsevol suport o documents en que consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament. Tot això sense prejudici que existeixi una previsió legal que exigeixi la conservació de determinades dades.

Mantindrem aquesta informació personal mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb el Client, o mentre aquest no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, mantindrem les referides dades degudament bloquejades, mentre puguin ser necessàries per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se del seu tractament algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual, que hagi de ser atesa i per a la que sigui necessària la seva recuperació.

Respecte a això, tractarem les dades:

–  De registre al Lloc Web durant el temps en que l’Usuari mantingui la condició d’Usuari registrat (és a dir, fins que decideixi donar-se de baixa).

–  Contractuals, durant el temps necessari per a gestionar la inscripció a l’esdeveniment, incloent possibles reclamacions associades.

– D’usabilitat i de qualitat, durant el temps en el que procedim a realitzar una acció o enquesta de qualitat concreta o fins que anonitzem les seves dades de navegació.

 

2.2 Exercici de drets

L’Usuari podrà exercir els següents drets, previstos a la normativa aplicable, en relació al tractament de les dades personals: 

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al seu tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.

Tals drets podran ser exercits mitjançant una comunicació escrita adreçada a FUNDACIÓ PRIVADA JOHAN CRUYFF con domicili a C/ Anna Maria Martinez Sagi, s/n, 08970, Sant Joan Despí, Barcelona, o via email de contacte: info@fundacioncruyff.org. En ambdós casos l’Usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o altre document vàlid que l’identifiqui. La comunicació ha de fer-se de manera immediata i en cap cas, més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, en el seu cas, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

 

2.3 Mesures i nivells de seguretat

La Fundació ha adoptat les mesures necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la natura de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Tanmateix, la Fundació garanteix que ha implementat mecanismes per a:

 1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i fins fundacionals de tractament.
 2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 3. Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.

 

2.4 Consentiment de l’Usuari

L’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privacitat al registrar-se a la Fundació, atorgant el seu consentiment inequívoc i exprés a la Fundació, al tractament de les dades d’acord amb les finalitats i serveis aquí reflectits.

L’Usuari autoritza expressament la cessió de les seves dades a tercers per a que la Fundació dugui a terme les finalitats previstes en aquesta política de privacitat. En cas que l’Usuari faciliti a la Fundació dades personals de tercers, l’Usuari declara que aquestes dades són veraces i que ha informat i ha sol·licitat el consentiment a aquests tercers, les dades dels quals ens facilita, de que les seves dades personals seran tractades per la Fundació amb les mateixos termes que l’Usuari ha estat informat i donat el seu consentiment a la present política de privacitat.

 

2.5 Canvis a la polític de seguretat i de protecció de dades

La Fundació es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat amb l’objectiu d’adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents a la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació al Lloc Web.

 

2.6 Política de Cookies

La Fundació utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus fins fundacionals, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat d l’Usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats al disc dur de l’ordinador o bé a la memòria del navegador a la carpeta pre-configurada pel sistema operatiu de l’ordinador de l’Usuari per a identificar-lo.

Si l’Usuari no desitja que s’instal·li al seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per a no rebre-les. Igualment, l’Usuari podrà destruir les cookies lliurement, En cas de que l’Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, inclús, perdrà l’accés a alguns dels fins fundacionals oferts a la botiga.

Per a més informació veure la nostra Política de Cookies.

 

2.7 Enllaços

El Lloc Web pot contenir enllaços a llocs webs de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la de la Fundació. A l’accedir a tals llocs web l’Usuari pot decidir si accpeta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o refusar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

En el supòsit que un lloc web aliè al nostre Lloc Web vulgui establir un link al nostre Lloc Web, haurà de fer-ho amb la nostra autorització prèvia.

 

2.8 Llei Aplicable i Fur

La present política de privacitat i condicions d’ús del Lloc Web es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia surgida per la interpretació o execució que puguin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte es sometrà la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l’usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.